El màster en eHealth de La Salle engega motors per una nova edició

La Fundació TIC Salut Social col·labora amb la Universitat La Salle en l’impuls dels seu màster d’eHealth. Per tal de promoure la formació en noves tecnologies en l’àmbit de la salut com estratègia de recolzament a la gestió dels serveis sanitaris, la fundació atorga dues beques anuals per valor del 50%. Una pel format presencial i l’altra pel format online. D’aquesta manera es vol facilitar la participació de professionals de la salut que desitgin realitzar el Màster en eHEALTH: Tecnologies de la informació i gestió sanitària.

La Beca:

  • Dotació: 50% del preu de matrícula presencial i 50% del preu de la matrícula online al Màster en e-Health: Tecnologies de la Informació i gestió sanitària.
  • Periodicitat: Anual.
  • Àmbit: Residents a Catalunya.
  • Data màxim d’inscripció per optar a una de les dues beques: 17 de juny de 2023.

Bases:

Primera. Objecte i finalitat:

Premiar un/a estudiant amb talent, amb referències al sector i motivacions professionals vinculat/da a un sistema innovador en l’àmbit de la salut digital.

Segona. Qui es pot presentar?

Persones físiques majors d’edat prèviament matriculades al màster e-Health, no entitats jurídiques.

Tercera. Requisits mínims:

Es valorarà:

  • Disposar d’una carrera professional on el/la sol·licitant demostri que les matèries que s’imparteixen al màster tenen relació directa amb el seu lloc de treball i la seva trajectòria professional inclosa en el Currículum Vitae.
  • Interès en iniciar-se o aprofundir en el coneixement de tecnologies de la salut i la gestió sanitària. Així com l’aplicabilitat, l’ús i l’impacte que tindran les TIC en el seu futur professional i el seu lloc de treball concretament.
  • Comptar amb el recolzament d’un mentor que pertanyi al sector sanitari i/o tecnològic.
  • En el cas que no disposi d’experiència professional i faci menys de tres anys de la finalització del seu grau universitari es valorarà la nota final de grau de l’estudiant.

La sol·licitud ha d’incloure:

Per poder accedir a la Beca TIC Salut Social, el candidat ha d’estar acceptat al Màster en eHealth. Per a això serà necessari formalitzar el procés d’admissió en línia.

Quarta. Incompatibilitats:

Les candidatures presentades han de deixar constància de si estan rebent ajudes d’altres entitats. S’exigeix total transparència respecte de finançament públic o privat.

Cinquena. Categories de participació:

El jurat concedirà un premi o beca per valor del 50% del preu de la matrícula al màster model presencial i un premi o beca per valor del 50% a l’edició online.

Sisena. Presentació de Candidatures. Termini de presentació de sol·licituds:

S’obrirà un formulari via la web per acceptar propostes o candidatures. Tots els participants hauran de presentar el document d’inscripció en el format adient. Enviar la documentació a Masters Admissions admissions@salle.url.edu

Cada persona o sol·licitant només pot presentar una única candidatura a aquesta convocatòria.

Setena. Criteris de valoració de candidatures:

Una vegada acabat el termini de presentació de candidatures, s’avaluaran totes les propostes enviades per tal de determinar-ne la qualitat, tenint en compte els criteris de valoració anteriors.

En cas que fos necessari, el jurat podria valorar la realització d’una entrevista personal als candidats/es finalistes.

Vuitena. Criteris:

El Comitè Organitzador, format per membres de la Fundació TIC Salut Social, és l’últim responsable del bon desenvolupament de la convocatòria.

El Comitè Organitzador de la beca es reserva el dret d’aplicar qualsevol canvi en aquestes bases que ajudi a millorar la consecució dels objectius del present programa.

El Comitè Organitzador de la beca es reserva el dret de modificar, ampliar, reduir, suspendre o cancel·lar la convocatòria sense previ avís per qualsevol raó no imputable a l’organització, especialment per causa de força major.

El Comitè Organitzador de la beca es reserva el dret d’anul·lar o cancel·lar la totalitat o part del concurs en cas de detectar frau o incompliment de les seves normes. En aquest cas, es reserva el dret de no concedir la beca als participants que no s’ajustin al marc legal vigent. Una acció fraudulenta desqualificarà immediatament la persona que la cometi.

El Comitè Organitzador de la beca decidirà sobre els casos imprevistos que es poden presentar i que no s’hagin previst en aquestes bases.

Novena. Jurat i els seus membres:

El jurat el formaran part membres vinculats als estudis de de la Fundació TIC Salut Social i/o Universitat La Salle, entre altres experts que es puguin considerar segons la tipologia de la proposta.

Per a més informació contactar amb admissions@salle.url.edu

  • El màster en eHealth sobre Tecnologies de la informació i gestió sanitària celebra enguany les seves 10a edició presencial i 8a online respectivament