El deure de col·laboració amb les autoritats judicials, el Ministeri Fiscal i la policia judicial

Autor: DPD   /  30 de novembre de 2021

La Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de Protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals, i per la qual es transposa la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per a finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d’infraccions penals o d’execució de sancions penals, i a la lliure circulació de dites dades i per la qual es deroga la Decisió Marc 2008/977/JAI del Consell, inclou, entre d’altres novetats, com a “principi relatiu al tractament de dades personals”, un deure de col·laboració amb les autoritats judicials, el Ministeri Fiscal o la policia judicial.


Configuració del nou principi: el deure de col·laboració

Les administracions públiques, així com qualsevol persona física o jurídica, tenen un deure de col·laboració pel que fa a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals, per a l’execució de les penes i per a la prevenció i protecció davant un perill real i greu per a la seguretat pública.

Autoritats competents: Qui pot demanar aquest deure de col·laboració?

· Les autoritats judicials

· El Ministeri Fiscal

· La policia judicial (exclusivament, per l’exercici de les funcions que li encomana l’art. 549.1 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial).

Amb quines finalitats es pot demanar?

· Per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals o per a l’execució de les penes.

· Per a la prevenció i protecció davant un perill real i greu per a la seguretat pública.

Quina informació s’haurà de proporcionar a les autoritats competents?

Les dades, informes, antecedents i justificants que siguin requerits i que siguin necessaris per a les finalitats esmentades en el punt anterior, i tenint en compte els següents:

Requisits

Les autoritats competents hauran de formular les seves peticions de forma concreta, específica i motivada, acreditant la seva relació amb les finalitats indicades i que legitimen la comunicació de dades.

Excepcions

Aquest deure no serà d’aplicació quan legalment sigui exigible una autorització judicial (supòsits de limitacions de drets fonamentals).

Limitació del dret d’informació de les persones interessades

Quan sí sigui d’aplicació:

L’interessat no serà informat de la transmissió de les seves dades a les autoritats competents, ni d’haver facilitat l’accés a les dades per aquestes autoritats de qualsevol altra forma, amb la finalitat de garantir l’activitat investigadora:

· Ni per les autoritats competents per demanar el deure de col·laboració.

· Ni pels subjectes als quals l’ordenament jurídic imposa un deure específic de col·laboració amb les autoritats competents.

Casos particulars

Donaran compliment a aquest deure de col·laboració d’acord amb les previsions específiques de la seva respectiva legislació:

· L’Administració Tributària

· L’Administració de la Seguretat Social

· La Inspecció de Treball

Règim sancionador

Constitueix una infracció de caràcter molt greu tipificada en l’article 58 j) de la Llei orgànica 7/2021:

· La negativa a proporcionar a les autoritats competents la informació necessària per a la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals, per a l’execució de sancions penals o per a la protecció i prevenció davant amenaces per a la seguretat pública.

· Informar a l’interessat quan es comuniquen les seves dades en virtut del deure de col·laboració amb les autoritats competents.