De l'Horizon 2020 a l'Horizon Europe

Enguany finalitza el 8è Programa Marc Europeu conegut com a Horizon 2020. Aquest programa –que va començar al 2014- ha tingut com objectiu principal finançar projectes per recolzar investigacions que afectin als ciutadans europeus, a promoure el lideratge industrial a Europa i a reforçar l’excel·lència científica.


Dades de participació


Fins ara s’han presentat un total de 709.170 propostes de 130 països diferents, de les quals un 11,9% han obtingut finançament. El pressupost total de l’H2020 ha estat de 80 bilions d’euros. El repte social de salut ocupa la cinquena posició de participació dins del programa.

Els països amb major participació són: Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Espanya i França; han obtingut un 52% del finançament total dins del programa. Catalunya ha presentat un total de 2.700 propostes de les quals un 13% ha obtingut finançament traduït en una contribució total de 9,1 bilions d’euros.

 

Lliçons apreses


En relació a l’anterior Programa Marc (7PM), l’H2020 ha demostrat ser un programa més eficient pel que fa a les despeses administratives i més coherent pel que fa a les sinergies generades amb altres programes i instruments de finançament.

L’accés als resultats dels projectes per part de la comunitat científica, així com la publicació dels mateixos ha millorat considerablement en comparació amb el 7PM. Tot i així, una de les tasques pendents pel proper programa marc (Horizon Europe) és la de fer una millor promoció de l’impacte que la recerca i la innovació tenen a la societat civil. També la de ser capaços d’incloure als ciutadans en el co-disseny i co-creació dels projectes que donen resposta als reptes de la societat.

Cal remarcar, però, que malgrat la participació a l’H2020 ha incrementat de manera considerable en comparació al 7PM, el nivell de finançament continua essent insuficient. Això es tradueix en un elevat nivell de competència, uns ratis d’èxit baixos (entorn un 2-4% a salut) i a l’augment de l’ús de recursos dels sol·licitants.

 

Horizon Europe


Actualment la Comissió Europea està treballant en la preparació del 9è Programa Marc d’investigació i desenvolupament, anomenat Horizon Europe i que durarà del 2021 al 2027.

Horizon Europe, amb un pressupost de 9.7 bilions, serà el major programa de finançament a la recerca i a la investigació fins al moment. Pren com a punt de partida la millora dels punts febles del seu predecessor i pretén continuar recolzant la recerca i el desenvolupament mitjançant la cooperació entre països.

D’aquesta manera, el nou programa a més de simplificar els tràmits i reduir la càrrega administrativa, també proposa una reestructuració dels pilars de l’H2020:

 

  • Open Science: donarà suport als investigadors mitjançant fellowships, intercanvis i altres projectes liderats per científics mitjançant el European Research Council i les Marie-Sklodowska-Curie Actions.


 

  • Global Challenges: donarà suport a la recerca relacionada amb els reptes socials, establirà 'Missions' ambicioses (com la lluita contra el càncer o els oceans lliures de plàstic) i donarà una especial importància al lideratge industrial.


 

  • Open Innovation: reforçarà el paper d’Europa com a líder global en innovació a través del Consell Europeu d’Innovació i fomentarà la integració d’empreses, investigació i educació superior a través del European Institute of Technology (EIT).

Comparteix

  • Balanç del Programa Marc Europeu H2020