Alfabetització digital en salut i atenció social

Vivim en una societat digital. La tecnologia està integrada en molts aspectes de la nostra vida, des d’aspectes crítics com la salut, l’educació i l’economia, fins a altres com la interacció social i l’oci. Per tant, és fonamental garantir la capacitat de les persones d’utilitzar eines digitals. És a dir, garantir l’alfabetització digital de les persones, especialment en serveis crítics com la salut i l’atenció social. L'alfabetització digital es pot definir com "aquelles capacitats que s'adapten a algú per viure, aprendre, treballar, participar i prosperar en una societat digital". En salut i atenció social, això significa una actitud positiva envers la tecnologia, així com confiança i capacitat d'ús. En el camp de les TI, això significa un enfocament humanístic per al disseny i desenvolupament de solucions digitals.
El projecte ATHIKA té l’objectiu de salvar la bretxa entre la força de treball en salut i atenció social i l’univers de solucions digitals.
 

Salut, atenció social i tecnologia

La tecnologia evoluciona ràpidament i molts serveis públics prestats a la població requereixen ara coneixement i confiança sobre l’ús d’eines digitals. En salut, la digitalització dels registres electrònics de salut (EHR) ha estat la base per a la implementació del servei de salut digital, per diferents motius. En primer lloc, la integració entre els nivells assistencials no seria possible sense una base de dades adequada i interoperable. En segon lloc, la recent pandèmia COVID-19 ha subratllat la necessitat de consultes remotes, que requereixen eines per comunicar-se i intercanviar dades de salut. Per últim, però no menys important, les aplicacions mòbils, els equips portables i els dispositius mèdics són les noves fonts d’autogestió de la salut, que requereixen un entorn de salut digital protegit i segur. És evident que aquest ecosistema digital necessita una força de treball capacitada per operar-lo. Des de la perspectiva del subministrament de serveis, la plantilla de salut i assistència social ha de ser totalment competent, segura i capaç d’utilitzar eines digitals. A continuació, es poden identificar diferents dominis a l’hora d’abordar l’alfabetització digital per a professionals:
 • Eines per compartir informació i dades (registres electrònics de salut, prescripció electrònica, aplicacions mòbils)
 • Eines de comunicació (correu electrònic, videoconferència, missatgeria instantània)
 • Identitat digital (dades biomètriques, certificació, signatura)
 • Privadesa i seguretat (mesures per complir les normes de protecció de dades, ètica i privadesa en l’ús de la data de salut i similars)

Alfabetització digital en atenció sanitària i social i nous itineraris educatius

A causa de la importància de les competències en alfabetització digital esmentades, s'estan definint nous itineraris educatius. Les universitats, els centres sanitaris i altres organitzacions de formació en atenció sanitària i social actualitzen els seus programes de formació per incloure habilitats d’alfabetització digital. Alguns buits de coneixement identificats estan relacionats amb els camps següents [Jimenez et al., 2020]:
 1. Educació digital per a la salut i integració curricular,
 2. Millora dels serveis i de les condicions de treball, i
 3. Un suport més ampli a la salut digital, més enllà de la formació i l’educació.
De la mateixa manera, l'educació en enginyeria actualitza els currículums per incloure un enfocament més humanista de les solucions digitals en salut i atenció social. Aquest és l’exemple del Projecte ATHIKA, en el qual participa la Fundació TIC Salut i Social. A més, a nivell regional, el Departament de Salut de Catalunya ha posat en marxa el projecte COMPDIG-Salut. Aquest projecte té com a objectiu definir competències digitals específiques dels professionals de la salut a Catalunya i crear un model d’avaluació i certificació. A més, aquest projecte compta amb el suport del Ministeri de Polítiques Digitals i Administracions Públiques i està coordinat per la Fundació TIC Salut Social.
Altres exemples d’aquest enfocament es poden trobar a la feina feta per Health Education England (una branca del NHS del Regne Unit). A la seva alfabetització digital de la força de treball més àmplia, es proporcionen eines relacionades amb: revisió de la literatura, un estudi sobre alfabetització digital i un marc de capacitats digitals de salut i cura, que pot servir com a eina d’autoavaluació.

El projecte ATHIKA: accions per a una plantilla digital alfabetitzada

El Projecte ATHIKA és un projecte cofinançat per la UE del Programa Erasmus +, amb l'objectiu d'explorar enfocaments innovadors per integrar les preocupacions humanístiques en una formació tecnològicament avançada. Aquest projecte té com a objectiu:
 1. En primer lloc, crear un enfocament innovador de formació i suport, orientat a augmentar la implementació amb èxit de les TIC
 2. En segon lloc, aportar un enfocament humanista a l’educació en enginyeria mentre s’aborda noves investigacions en el món de la IA i de l’IoT relacionades amb la salut
 3. En tercer lloc, potenciar la col·laboració entre el món acadèmic, l’administració pública, les pimes, les empreses emergents i la indústria de l’àmbit sanitari
 4. I, finalment, cultivar una cultura d’innovació científica i tecnològica oferint solucions reflectides que s’adaptin a les necessitats i la conveniència de la societat
Un dels resultats d’aquest projecte és el Curs ATHIKA, actualment en curs. Més de 200 estudiants han omplert les seves sol·licituds del Regne Unit, Espanya, Grècia, Lituània, Estònia i països extracomunitaris com els Emirats Àrabs Units, Tanzània, Cuba, Bolívia, Brasil, Xile, Xina, Colòmbia i molt més. Pel que fa al curs, ATHIKA inclou: primer, una part comuna sobre transformació digital; segon, fonaments sobre IoT, intel·ligència artificial i governança i ètica; i, finalment, s’ofereixen diferents itineraris per a un exercici pràctic. La major part dels estudiants inscrits representa la formació en salut, enginyeria i informàtica. A més, alguns estudiants provenien d’estudis de Dret, Filosofia i Gestió. Els grups d’estudiants d’origen educatiu mixt ajuden a demostrar la seva experiència específica, s’enriqueixen mútuament sobre la salut electrònica i faciliten la implementació de les tasques de grup.  

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

 
 • Construir personal laboral en salut i atenció social alfabetitzat digitalment: el projecte ATHIKA