Actualització urgent: protecció de dades i l'estat d'alarma

Autor: TIC Salut Social   /  07.04.2020

Incorpora els criteris interpretatius de:

 

  • L’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en la comunicació del web Notificación de brechas de seguridad de los datos personales durante el estado de alarma de 2 d’abril de 2020.

  • El director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, en la Nota sobre l’aplicació de les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 de 30 de març de 2020.La crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i la ràpida evolució de la pandèmia a nivell nacional i internacional ha donat lloc a la declaració de l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
L’estat d’alarma és un dels tres estats d’emergència previstos en l’article 116 de la Constitució, juntament amb l’estat d’excepció i l’estat de setge. La seva regulació es troba en la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny.
D’acord amb l’article 4.b) de la Llei orgànica 4/1981, d’1 de juny, el Govern pot declarar l’estat d’alarma, en tot o part del territori nacional, quan es produeixi una alteració greu de la normalitat degut a crisis sanitàries, tals com epidèmies.
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, estableix l’adopció de diverses mesures en diferents àmbits amb una durada inicial de 15 dies naturals, que ha estat prorrogada pel Govern fins a les 00:00 hores del dia 12 d’abril pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març.
Un dels àmbits en el qual s’adopten mesures específiques és la tramitació administrativa. En aquest aspecte, la disposició addicional tercera del Reial Decret preveu la suspensió i interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic.
El còmput es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial Decret 463/2020, de 14 de març o, en el seu cas, les seves pròrrogues.

El Reial decret considera entitats del sector públic les següents:

 

a) Qualssevol organisme públic i entitats de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques.

 

b) Les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques, que estan subjectes al que disposen les normes d’aquesta Llei que s’hi refereixin específicament, i en tot cas, quan exerceixin potestats administratives.

 

c) Les universitats públiques, que es regeixen per la seva normativa específica i, supletòriament, per les previsions d’aquesta Llei.

 

L’afectació d’aquestes previsions en l’àmbit de la tramitació de procediments en matèria de protecció de dades és la següent:


Notificació de violacions de seguretat a l’autoritat de control


 

L’article 33 RGPD preveu un termini de 72 hores per a la notificació a l’autoritat de control de les violacions de seguretat de les dades personals que constitueixin un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Si la notificació no es produeix en el termini de 72 hores, s’ha d’acompanyar amb la indicació dels motius de la dilació.
En aquest aspecte i a falta d’un criteri específic de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades al respecte, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha emès un comunicat en data 2 d’abril de 2020, en què considera que la suspensió de terminis prevista a la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 no afecta a l’obligació de notificar les violacions de seguretat que afectin a dades personals. D’acord amb això, els responsables i encarregats de tractament, en compliment de l’article 33 RGPD, estan obligats a notificar a l’autoritat de control en el termini de 72 hores, les violacions de seguretat de les dades personals que constitueixin un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques, sense perjudici que en cas de no disposar en aquest termini de tota la informació necessària, puguin posteriorment ampliar-la mitjançant una notificació addicional.
Així mateix, els responsables han de prendre les mesures necessàries que calguin per evitar perjudicis greus en els drets i llibertats de les persones afectades per la vulneració, incloent, si escau, la comunicació d’una violació de la seguretat de les dades personals als interessats prevista en l’article 34 RGPD, quan la violació suposi un alt risc pels drets i llibertats dels interessats.


Tramitació d’exercici de drets dels interessats


 

La suspensió no afecta al dret dels ciutadans a comunicar-se amb l’Administració, els quals podran efectuar les peticions, comunicacions o tramitacions que estiguin disponibles, inclosa la sol·licitud d’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició.
Tanmateix, d’acord amb les previsions de la disposició addicional 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb caràcter general es poden considerar suspesos els terminis per resoldre aquestes sol·licituds, sense perjudici que, d’acord amb la interpretació donada a l’apartat tercer de la disposició addicional 3a del Reial decret 463/2020 pel Gabinet Jurídic de la Generalitat en data 30 de març de 2020, seria possible que es rehabilités la suspensió dels terminis previstos en aquests supòsits mitjançant resolució motivada de l’òrgan competent, de la qual cosa, des de l’Oficina del DPD n’informaríem en cas que es produís.
En qualsevol cas, caldrà tenir present que les entitats hauran de prendre les mesures necessàries per garantir que no es produeixi un perjudici greu dels drets o interessos dels afectats.

Tramitació de procediments en relació amb l’APDCAT


 

Finalment, cal indicar que els terminis previstos per a la tramitació dels diferents procediments que efectua l’APDCAT en exercici de les funcions que té atribuïdes, ja siguin procediments sancionadors, de tutela de drets, d’informació prèvia, de sol·licitud d’un pronunciament, o de control, també es poden considerar suspesos en virtut de l’aplicació de la disposició addicional 3a del Reial decret 463/2020, de 14 de març, sense perjudici de la possibilitat de rehabilitació
esmentada en l’apartat anterior.

 

Per qualsevol dubte o aclariment addicional podeu adreçar-vos al DPD de salut al correu dpd@ticsalutsocial.cat o consultar https://ticsalutsocial.cat/oficina-dpd/ at/oficina-dpd/

 

Referències


AEPD. (2020). [Online]: Notificación de brechas de seguridad de los datos personales durante el estado de alarma. Extret el 7 d'abril de 2020 de https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/blog/notificacion-de-brechas-deseguridad-de-los-datos-personales-durante-el
Departament de la Presidència. (2020). [Online]: Instruccions i informes jurídics en relació a la situació generada pel COVID-19. Extret el 7 d'abril de 2020 de  https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/organsconsultius/gabinet_juridic/instruccions-i-informes-juridics-covid-19/

 
  • Terminis per la notificació de violacions de seguretat i a la tramitació d'altres procediments