Àmbit d'interoperabilitat semàntica i tecnologies

 • Identificar necessitats i definir com els estàndards de referència s’han d’adaptar i adoptar.
 • Promoure la utilització d’estàndards de referència internacional (HL7 FHIR, SNOMED CT, LOINC, IHE, DICOM, OpenEHR, etc…).
 • Posar a l’abast de tota la comunitat, informació tècnica de referència, clara, veraç i útil.
 • Proporcionar recomanacions i suport als organismes públics i privats en l’adopció dels estàndards.

La interoperabilitat és la capacitat de compartir informació entre components (com sistemes o dispositius) sense que es perdi el seu significat.

La interoperabilitat garanteix l’accés a la informació independentment del lloc en què s’hagi registrat, afavorint-ne el reaprofitament, minimitzant punts cecs i assegurant el contínuum assistencial.

Enllaç a la WIKI

Membres

La Fundació TIC Salut Social col·labora i és membre de les següents organitzacions internacionals referents en normalització i interoperabilitat:

HL7 Spain

És l’entitat oficial d’HL7 Internacional que promou l’ús dels estàndards d’HL7 a Espanya a través de la participació d’esdeveniments arreu del país, de cursos de formació o de publicació de guies i manuals sobre l’ús dels estàndards. És l’única organització acreditada en Espanya que pot certificar en HL7 a professionals de la salut.

Integrating the Healthcare Enterprise (IHE)

És una Organització de Desenvolupament d’Estàndards per a l’àmbit de la salut, fundada al 1987 sense ànim de lucre que opera a nivell internacional, essent actualment una de les més importants en estàndards de missatgeria en informàtica mèdica. La seva missió és proveir un marc complet d’estàndards relacionats amb l’intercanvi, la integració, i la recuperació d’informació electrònica de salut que suporti la pràctica i la gestió clínica.

SNOMED Spain

És una organització internacional sense ànim de lucre que té els drets i la propietat de la terminologia clínica SNOMED CT, així com la responsabilitat d’actualitzar-la i distribuir-la a nivell internacional.

LOINC International

L’institut Regesntrief és una organització de recerca mèdica sense ànim de lucre associada a la Universitat d’Indiana. Aquesta organització promou l’estàndard internacional LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes), que al SISCAT s’utilitza sobretot per a representar proves de laboratori.

Interoperabilitat semàntica

La interoperabilitat semàntica té per objectiu garantir que les dades són intercanviades sense perdre el seu significat mitjançant la utilització de vocabularis controlats.

Aquests vocabularis permeten representar la informació basant-se en un model conceptual i codificant-la de manera inequívoca, en són exemples la terminologia SNOMED-CT (Systematized Nomenclature of Medicine- Clinical Terms) per a la terminologia clínica o LOINC (Logical Observation Identifiers Names and Codes), per a la terminologia dels resultats de laboratori mèdic.

Diccionari Clínic per a iSalut

El Diccionari clínic per a iSalut del Departament de Salut té per objectiu normalitzar el vocabulari de manera que es pugui assolir la interoperabilitat semàntica en tots els nivells assistencials entre els sistemes d’informació dels proveïdors del SISCAT.

 

Veure Diccionari Clínic per a iSalut

La base del Diccionari és la terminologia clínica SNOMED CT, que actua com a ontologia i base homogènia de representació, tot i que també conté altres vocabularis que ja s’utilitzen actualment al SISCAT (p.ex. LOINC, ISCO/CNO, SERAM, SEMNim, etc.).

El Diccionari clínic per a iSalut està organitzat en dominis de continguts, cadascun dels quals es treballa per part d’un equip multidisciplinari que compta amb la participació de professionals assistencials de diferents centres, programes i institucions, la llista detallada dels quals es pot consultar a la documentació de cada domini.

El Diccionari clínic per a iSalut és un projecte transversal del Departament de Salut gestionat per l’OFSTI, que té per objectiu normalitzar el vocabulari del SISCAT de manera que es pugui assolir la interoperabilitat semàntica entre els sistemes d’informació dels proveïdors, a diferents nivells assistencials. La base del Diccionari és la terminologia clínica SNOMED CT, que actua com a ontologia i base homogènia de representació, tot i que també conté altres vocabularis que ja s’utilitzen actualment al SISCAT (p.ex. LOINC, ISCO/CNO, SERAM, SEMNim, etc.).

La part tècnica del Diccionari també està liderada per l’OFSTI, mentre que l’àrea de catàlegs de l’Oficina eSalut de la Coordinació General de les TIC en dirigeix la part funcional. Les prioritats i actuacions a seguir dins el Diccionari les marca la Comissió Permanent formada, per representants de diferents centres proveïdors, el CatSalut i el Departament de Salut, entre d’altres.

El Diccionari clínic per a iSalut està organitzat en dominis de continguts, cadascun dels quals es treballa per part d’un equip multidisciplinari i a nivell de subconjunts, seguint la metodologia de creació de subconjunts definida per l’OFSTI. D’aquesta manera, el Diccionari compta amb la participació de professionals assistencials de diferents centres, programes i institucions, la llista detallada dels quals es pot consultar a la documentació de cada domini.

 


Dominis del Diccionari actualment disponibles:

 • Al·lèrgies (ES i CAT): Subconjunts de SNOMED CT que contenen trastorns i manifestacions al·lèrgiques, diferenciant si el tipus d’agent causal és medicamentós, alimentari o d’altre tipus. El  subconjunt, traduït al català pel TERMCAT, es pot descarregar al següent enllaç omplint el formulari: Subconjunts d’Al·lèrgies.
 • Anatomia patològica (ES): Subconjunt i microglossari de SNOMED CT que conté els conceptes més freqüents d’anatomia patològica com morfologies o topologies. El  subconjunt es pot descarregar al següent enllaç omplint el formulari: Subconjunts Anatomia Patològica.
 • Atributs de les prestacions (ES i CAT): Subconjunts de SNOMED CT que contenen els conceptes necessaris per complementar les prestacions de radiologia: lateralitat, posició/projecció/funcional, contrast radiològic i localització anatòmica.
 • Documents clínics (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté el llistat de documents publicables a la Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC). El  subconjunt, traduït al català pel TERMCAT, es pot descarregar al següent enllaç omplint el formulari: Subconjunts Documents clínics.
 • Escales de valoració (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté les escales de valoració, sobretot dels àmbits de geriatria i cronicitat.
 • Full quirúrgic (CAT): Document de recomanació que detalla la informació que ha de tenir el full quirúrgic per a poder estructurar els procediments d’aquest àmbit en base a la classificació CIM-10-MC/SCP. El document es pot consultar al següent enllaç: Recomanació d’informació mínima del full quirúrgic.
 • Immunitzacions (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté les immunitzacions actives i passives i, per tant, vacunes, immunoglobulines i sèrums immunes.
 • Informe d’espirometria (ES): Subconjunt de SNOMED CT que conté els conceptes necessaris per a estructurar els camps i el contingut de l’informe d’espirometria publicable a la HCCC.
 • Informe de cribratge de càncer (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté els conceptes necessaris per a estructurar els camps i el contingut de l’informe de cribratge de càncer publicable a la HCCC.
 • Laboratori (CAT): Subconjunt de proves comparables LOINC per a fer-ne el seguiment independentment del centre que les realitzi (a través d’HCCC), i subconjunt de proves úniques LOINC, que només es realitzen una vegada a la vida del pacient (disponibles també a HCCC). El subconjunt de proves comparables inclou la part de serologia corresponent a la publicació de la microbiologia a Salut Pública. Ambdós subconjunts es poden descarregar al següent enllaç omplint el formulari: Subconjunts de proves comparables i úniques LOINC.
 • Microbiologia (ES): Subconjunts de SNOMED CT que contenen els conceptes necessaris per a la notificació de la microbiologia a Salut Pública. La part de serologia està treballada dins el domini de laboratori.
 • Notificació de reaccions adverses a immunitzacions (ES): Subconjunt de SNOMED CT que conté els conceptes necessaris per a representar la informació de notificació de reaccions adverses a immunitzacions a Salut Pública.
 • Oftalmologia i neurologia (ES): Subconjunts de SNOMED CT que contenen els conceptes relatius a les exploracions oftalmològiques i neurològiques.
 • Prestacions (ES i CAT): Aquest domini està format per tres vocabularis controlats diferents que permeten representar les prestacions que es poden fer a l’atenció primària per part d’un/a infermer/a, un/a pediatra o un/a metge/essa, a més de les que es poden derivar entre l’atenció primària i l’especialitzada, així com entre centres d’atenció especialitzada:
  • Subconjunt de prestacions de SNOMED CT (ES i CAT).
  • Catàleg de radiologia de la SERAM (ES i CAT): disponible al següent enllaç omplint el formulari: Catàleg SERAM 2016 del 6-8-2018. Dins d’aquest domini també es van analitzar les diferències entre les darreres versions del catàleg de la SERAM 2015 i 2016, el resum de les quals es pot consultar al següent document: Comparació de les versions de la SERAM 2015 i 2016.
  • Catàleg de medicina nuclear de la SEMNim (ES i CAT), disponible al següent enllaç omplint el formulari: Catàleg SEMNim versió 8.3.1.
 • Professions sanitàries (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté els grups de professionals sanitaris.
 • Serveis assistencials, especialitats i unitats funcionals (CAT): Catàlegs unificats de serveis assistencials, especialitats mèdiques i d’infermeria i unitats funcionals, disponibles en català al següent enllaç omplint el formulari: Catàleg de serveis, especialitats i unitats.
 • Variables clíniques (ES i CAT): Subconjunt de SNOMED CT que conté les variables clíniques per a fer-ne el seguiment independentment del centre que les realitzi (a través d’HCCC).
 • WiFIS (ES): Agrupació de conceptes de SNOMED CT específics de la missatgeria WiFIS que s’utilitza la projecte IS3. Els subconjunts associats estan disponibles en castellà.

 

Formulari d’obtenció de SNOMED CT

Formulari d’obtenció de subconjunts d’SNOMED CT

05. Diccionari de variables mHealth

El subconjunt de variables mHealth mSocial dóna resposta a la necessitat d’estandarditzar la informació que es recull des de diferents aplicacions mòbils de manera que es pugui intercanviar i utilitzar globalment.

El subconjunt està basat en la terminologia SNOMED CT i conté conceptes de diferents eixos com el de troballes, entitats observables o qualificadors.

En el següent enllaç es pot descarregar Subconjunt variables mHealth:

DICCIONARI DE VARIABLES mHEALTH

06. Diccionari terminològic per als serveis socials - Intersocial

Intersocial és el vocabulari controlat comú definit amb l’objectiu de permetre la compartició estructurada d’informació entre els diferents sistemes d’informació dels serveis socials. Mitjançant aquest vocabulari es pretén facilitar la integració de les dades dels serveis socials i facilitar el treball que desenvolupen els professionals de l’àmbit dels serveis socials.

L’estàndard terminològic que dóna suport a l’homogeneïtzació del vocabulari controlat pel que fa a problemàtiques, respostes,  factors i observacions en l’àmbit social és SNOMED CT.

 

Amb l’objectiu de promoure el treball en xarxa i l’adopció dels estàndards es troba a disposició de la comunitat el servidor terminològic social que permet:

 

 • Descarregar del catàleg que inclou els llistats de tots els conceptes codificats
 • Cercar conceptes individualitzats
 • Codificar automàticament textos (en proves) a través de eina d’anàlisi i proposta de codificació de textos (ViquiTermSocial)

SERVIDOR TERMINOLÒGIC SOCIAL

07. Interoperabilitat sintàctica

Fa referència a la manera en què es comuniquen les dades entre components, ja que els estàndards en aquest àmbit defineixen l’estructura i el format de les dades a fer servir en l’intercanvi d’informació.

Exemples d’estàndards sintàctics son la missatgeria 2.x, l’especificació de documents CDA R2 o FHIR, tots ells definits per HL7.

08. Marc d’interoperabilitat WiFIS (Work Flow per Institucions de Salut)

El marc d’interoperabilitat WiFIS (Work Flow per Institucions de Salut), permet als centres del Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) intercanviar informació de manera estandarditzada, normalitzant els processos i les comunicacions entre els sistemes dels centres d’atenció primària, especialitzada o de salut mental.

Per dur a terme la normalització de processos i comunicacions, s’han creat les Guies d’implementació on es defineixen les regles, models d’intercanvi d’informació, missatgeria i terminologies que hauran de ser utilitzades per poder realitzar aquesta normalització. Tots els centres que segueixin les guies d’implementació, i que per tant, implementin el marc d’interoperabilitat WiFIS, tindran la capacitat de connectar-se amb la plataforma d’interoperabilitat definida en el projecte iS3 per tal d’intercanviar informació amb els altres centres que incorporin el mateix protocol.

Els principals estàndards en els quals es basa el Marc d’Interoperabilitat WiFIS són la missatgeria HL7 V2.5 (amb algunes adopcions de la versió 2.7 i posteriors), i la terminologia SNOMED CT per a representar-ne el contingut.

HL7 V2.5 és el protocol per l’intercanvi de dades de salut més exitós arreu del món. Permet estructurar la informació a intercanviar en fitxers, en format XML, representant esdeveniments que es generen en el món real hospitalari, com per exemple, la derivació d’un pacient d’un centre cap a un altre centre.

Per altra banda, SNOMED CT és l’estàndard de terminologia clínica que utilitzen metges i altres proveïdors d’atenció sanitària per a l’intercanvi electrònic d’informació clínica de salut. És el més precís, de major amplitud i més important desenvolupat arreu del món.

 

Dominis

Les guies d’implementació del projecte s’han definit en diferents dominis per tal de diferenciar els casos d’ús i tipus de missatgeria que estan involucrats en diferents processos, com per exemple, una derivació d’un pacient (Domini de Derivacions) d’una sol·licitud de prova en laboratori (Domini de Laboratori). Aquests dominis són:

 • Domini de Derivacions: conté les guies d’implementació que fan referència a les derivacions de pacients que es realitzen des d’una entitat de salut a una altra.  La Derivació és el principal procés d’un centre, la qual li permet demanar a algun altre centre algun tipus de prova concret. El domini inclou tot el que fa referència a gestionar les derivacions: crear-ne una de nova, cancel·lar-la, demanar una prova addicional i obtenir els resultats, així com la citació del pacient, ja sigui des del centre peticionari o del centre proveïdor. Aquest domini incorpora actualment les següents guies d’implementació:
  • Guia d’implementació de derivacions amb cita en realitzador.
  • Guia d’implementació de derivacions amb cita en peticionari.
  • Guia d’implementació de derivacions sense cita.
  • Guia d’implementació de derivacions de prestacions de producte intermedi.
 • Domini de Laboratori: conté la Guia d’implementació de Laboratori, on es defineixen els casos d’ús i missatgeria per integrar les gestions de sol·licitud de laboratori (determinacions analítiques, anatomia patològica i microbiologia) entre els sistemes d’informació d’entitats de salut i els laboratoris. Aquesta Guia d’Implementació de Laboratori inclou exclusivament el procés de sol·licitud de la prova de laboratori (així com cancel·lar-la, notificar la recepció de la mostra i obtenir els resultats d’aquesta), i s’exclou el mètode i procés de petició de l’ordre d’extracció de la mostra del pacient, ja que aquestes s’apliquen el domini funcional de Derivacions. En la Guia, s’han identificat sis circuits segons la quantitat de centres (dos o tres) que interaccionen en el procés d’una sol·licitud de laboratori i el rol desenvolupat pel centre (sol·licitant, extractor o realitzador).
 • Domini de Notificació Esdeveniments: conté la Guia d’implementació de notificacions d’esdeveniments que fa referència a diversos tipus notificacions que un centre considera necessari enviar a un altre centre, i que no implica el procés de derivació d’un pacient. Aquestes notificacions poden ser la notificació d’ingrés o alta a hospitalització o a urgències, informar o cancel·lar la pre-alta hospitalària o enviament de documents rellevants, entre d’altres. A continuació es descriuen els casos d’ús identificats per a la Notificació d’Esdeveniments:
  • Notificació d’ingrés o alta a hospitalització o a urgències.
  • Informar o cancel·lar la pre-alta hospitalària.
  • Enviament de documents rellevants.
  • Registre d’activitat per a professionals desplaçats (RAPD).
  • Proposta de marcatge de PCC/MACA.
  • Notificació RUMI (Registre Unificat de Maltractaments Infantils).
  • Notificació VINCat (Vigilància de les infeccions nosocomials als hospitals de Catalunya).
  • Notificació MDO (Malalties de Declaració Obligatòria).
 • Domini de Justícia: conté la Guia d’implementació de Justícia que incorpora la definició de la missatgeria per enviar alertes a un jutjat provinents d’un centre de salut. L’alerta consisteix en un únic missatge que inclou informació del comunicat mèdic que el centre de salut vol fer arribar al jutjat corresponent. Aquesta informació inclou les dades del centre sanitari, dades del metge/essa de guàrdia, dades del/la pacient i el propi informe mèdic.

09. Descarregables

WiFIS v2.0.2

11176.9 Kb