Transparencia

 • Entidad pública a tu servicio

  En cumplimiento de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Fundación TIC Salud Social hace pública la siguiente información

 • Voleu més informació?

  De acuerdo con la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cualquier ciudadano puede solicitar información institucional, económica o estadística de un ente público. Para solicitar información de la Fundación Tic Salut que no haya podido obtener a través de este Portal de la Transparencia, puede hacerlo a través del canal habilitado a tal efecto por la Generalitat de Catalunya: Solicitar información pública

Organización institucional y estructura administrativa

 • 01.

  Estatutos

  Consulta los últimos Estatutos de la Fundación TIC Salut Social

  CONSULTAR

  Última actualización: 26/04/2022 10:31 h

 • 02.

  Misión y visión

  Impulsando la innovación

  CONSULTAR

  Última actualización: 22/04/2021 0:00h

 • 03.

  Organigrama 2021

  CONSULTAR

  Última actualización: 22/04/2021 0:00h

 • 04.

  Órganos de gobierno

  Patronat

  CONSULTAR

  Última actualización: 22/06/2021 0:00h

 • 05.

  Acuerdos de Constitución

  Consulta el documento

  CONSULTAR

  Última actualización: 22/04/2021 0:00h

 • 06.

  Perfil y trayectoria profesional del director

  CONSULTAR

  Última actualización: 11/05/2022 8:51h

 • 07.

  Agenda del director

  CONSULTAR

  Última actualización: 10/03/2022 12:44h

Gestión de recursos humanos

Gestión económica, contable y presupuestaria

01. Presupuestos y Ejecución

 • Presupuesto prorrogado por 2021

  Última actualización: 15/07/2022 8:50h

 • Liquidación de presupuesto

 • 02.

  Cuentas anuales 2021

  CONSULTAR

  Última actualització: 15/07/2022 8:52h

 • 03.

  Comptes anuals 2020

  CONSULTAR

  Última actualització: 30/08/2021 12:00h

 • 04.

  Comptes anuals 2019

  CONSULTAR

  Última actualització: 01/09/2021 9:00h

 • 05.

  Comptes anuals 2018

  CONSULTAR

  Última actualització: 01/09/2021 9:00h

Contractació pública

Convenis de col·laboració

 • 01.

  Relació de convenis vigents

  CONSULTAR

  Última actualització: 22/04/2021 0:00h

 • 02.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  IL3

  01C-2020

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 03.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  COPLEFC

  01C-2021

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 04.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  COPLEFC

  02C-2021

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 05.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  UPC

  03C-2021

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 06.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  Conveni Marc SCS

  04C-2021

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 07.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  IL3

  08C-2021

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 08.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  Leitat

  07C-2020

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 09.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  Tecnocampus-Mataró

  07C-2021

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 10.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  ICS - Hospital Germans Tries i Pujol

  08C-2020

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 11.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  The Norweigian University

  08C-2019

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 12.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  Pla d'Actuació SCS

  05C-2021

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 13.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  AGAUR

  12C-2021

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 14.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  Servei Català de la Salut

  09C-2019

  Última actualització: 21/09/2021 12:31

 • 15.

  Informació sobre compliment i execució de convenis

  Comissió Central de Subministrament

  10C-2020

Registre d'Activitats de Tractament

Gestió de Recursos Humans
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals, dades econòmiques i financeres.

 • Finalidad:

  Gestionar el personal adscrit a la Fundació TIC Salut Social

 • Categorías Interesados:

  Empleats, demandants d’ocupació, càrrecs públics, estudiants, representants legals

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  Entitats asseguradores, organismes de la Seguretat Social, organitzacions o persones relacionades directament amb el responsable, entitats sanitàries, entitats asseguradores, bancs i caixes d’estalvi i caixes rurals

 • Categorías encargados de tratamiento:

  Serveis informàtics, serveis d’assessorament legal, activitats formatives, prestació ordinària de serveis i serveis de revisions mèdiques

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Execució d’un contracte en què l’interessat és part i Compliment d’una obligació legal: Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

 • Periodo de conservación: 10 o més anys
Activitats formatives, informatives i grups de treball
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu, característiques personals, acadèmiques i professionals, imatges.

 • Finalidad:

  Gestionar la inscripció i avaluació de sessions formatives, informatives i de grups de treball propis de la Fundació Ticsalut, així com d’altres activitats relacionades amb la seva organització. Gestió de les autoritzacions i de la captació i difusió d’imatges i/o veu dels interessats per a finalitat promocional de la Fundació

 • Categorías Interesados:

  Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, estudiants, proveïdors, associats o membres, persones de contacte.

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  No s’observen

 • Categorías encargados de tratamiento:

  Activitats formatives i serveis informàtics

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Consentiment de l’interessat.

 • Periodo de conservación: No s'ha definit
Registre de comunicació i relacions institucionals
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu i dades professionals

 • Finalidad:

  Comunicar informació relativa a la Fundació Tic Salut Social, com convocatòries d’actes públics,noticies, jornades, cursos o altres activitats que organitza o en les que participa, així com gestionar i mantenir les relacions institucionals i protocol·làries de la Fundació Ticsalut Social

 • Categorías Interesados:

  Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, estudiants, proveïdors, associats o membres, persones de contacte.

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  No s’observen

 • Categorías encargados de tratamiento:

  Serveis informàtics

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Consentiment de l’interessat, missió realitzada en interès públic.

 • Periodo de conservación: No s'ha definit
Registre de Coordinadors de Protecció de dades del DPD de Salut
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu i dades d’ocupació professionals

 • Finalidad:

  Mantenir una llista actualitzada de Coordinadors de Protecció de dades i el seu històric. Mantenir comunicaciones relacionades amb l’exercici de les seves funcions (com a punt de contacte i comunicació sobre expedients, activitats de formació i divulgatives)

 • Categorías Interesados:

  Empleats i càrrecs públics

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  Administracions públiques amb competència en la matèria

 • Categorías encargados de tratamiento:

  No s’observen

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Execució d’un contracte en què l’interessat és part. Missió realitzada en interès públic.

 • Periodo de conservación: No s'ha definit
Gestió de consultes, reclamacions i exercici de drets al DPD de Salut
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (afiliació sindical, salut mèdica o mental, vida sexual, dades biomètriques, discapacitats físiques o intel·lectuals), característiques personals, circumstàncies socials i dades acadèmiques i professionals.

 • Finalidad:

  Tramitar les consultes, queixes i sol·licituds relacionades amb la Protecció de Dades Personals que es plantegen a la Oficina del Delegat de Protecció de Dades, així com atendre les sol·licituds per exercir els drets que atorga el Reglament general de protecció de dades i la LOPDGDD

 • Categorías Interesados:

  Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, representants legals, proveïdors, persones de contacte i sol·licitants.

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  No s’observen

 • Categorías encargados de tratamiento:

  No s’observen

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Compliment d’una obligació legal (art. 38.4 del Reglament UE 2016/679).

 • Periodo de conservación: D'1 a 5 anys
Fundació TIC Salut Social
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu i dades d’ocupació professionals i dades acadèmiques i professionals

 • Finalidad:

  Gestionar les candidatures presentades d’acord a les convocatòries de beques i premis publicats per la Fundació Tic Salut

 • Categorías Interesados:

  Càrrec públics i sol·licitants.

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  Administracions públiques amb competència en la matèria i entitats sanitàries

 • Categorías encargados de tratamiento:

  No s’observen

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Execució d’un contracte en què l’interessat és part. Missió realitzada en interès públic.

 • Periodo de conservación: De 5 a 10 anys
Registre d'expedients de tutela de drets, d'inspecció/supervisió i sancionadors del DPD de Salut
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (salut mèdica o mental i discapacitats físiques o intel·lectuals), característiques personals i circumstàncies socials.

 • Finalidad:

  Gestió dels expedients de tutela de drets, d’inspecció i sancionadors que tramita el DPD d’ofici, a instància de part o que tramita l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades

 • Categorías Interesados:

  Ciutadans i residents i representants legals.

 • Colectivos Vulnerables:

  Menors de 16 anys, víctimes de violència de gènere i pacients.

 • Categorías Cesionarios:

  Administracions públiques amb competència en la matèria i entitats sanitàries

 • Categorías encargados de tratamiento:

  No s’observen

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Compliment d’una obligació legal (Reglament (UE) 2016/679; Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i; Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica).

 • Periodo de conservación: De 5 a 10 anys
Gestió d'exercici de drets d’autodeterminació informativa de la Fundació Tic Salut
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (salut mèdica o mental), característiques personals i detalls d’ocupació professionals.

 • Finalidad:

  Atendre les sol·licituds per exercir els drets d’autodeterminació informativa que atorga el Reglament general de protecció de dades i la LOPDGDD.

 • Categorías Interesados:

  Empleats, ciutadans i residents, càrrecs públics, representants legals, proveïdors i persones de contacte.

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  No s’observen

 • Categorías encargados de tratamiento:

  No s’observen

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Compliment d’una obligació legal (arts. 15 a 22 del Reglament UE 2016/679).

 • Periodo de conservación: D'1 a 5 anys
Transparència i atenció al ciutadà
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu

 • Finalidad:

  Atendre les sol·licituds i consultes que es plantegin davant TIC SALUT, així com registrar i tramitar les peticions d’accés a la informació pública a l’empara de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 • Categorías Interesados:

  Ciutadans i residents

 • Colectivos Vulnerables:

  Pacients

 • Categorías Cesionarios:

  Administracions públiques amb competència en la matèria.

 • Categorías encargados de tratamiento:

  Serveis informàtics

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Compliment d’una obligació legal (arts. 26 a 37 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern). Missió realitzada en interès públic.

 • Periodo de conservación: De 5 a 10 anys
Enquestes i estudis
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu

 • Finalidad:

  Gestió de les consultes, enquestes, estudis i altres processos participatius, realitzades des de la Fundació Tic Salut a fi de promoure un coneixement més gran i la millor utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en l’àmbit de la salut i social.

 • Categorías Interesados:

  Ciutadans i residents

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  No s’observen

 • Categorías encargados de tratamiento:

  No s’observen

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Missió realitzada en interès públic

 • Periodo de conservación: No s'ha definit
Projectes
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu, dades especialment protegides (salut mèdica o mental), característiques personals i detalls d’ocupació professionals.

 • Finalidad:

  Gestió dels projectes de la Fundació Tic Salut

 • Categorías Interesados:

  Ciutadans i residents

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  No s’observen

 • Categorías encargados de tratamiento:

  No s’observen

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Contracte o Missió realitzada en interès públic

 • Periodo de conservación: Termini de conservació necessari per l'execució del projecte i es mantindrà durant els terminis de prescripció de les eventuals responsabilitats civils i penals
SNOMED CT
 • Nombre: Fundació TIC Salut Social
 • Email: dpd@ticsalutsocial.cat
 • Categorías Datos:

  Dades de caràcter identificatiu i dades professionals

 • Finalidad:

  Gestió de la sub-llicèmcia i descàrrega de l’extensió catalana de SNOMED CT.

 • Categorías Interesados:

  Càrrecs públics, estudiants, representants legals

 • Colectivos Vulnerables:

  No aplica

 • Categorías Cesionarios:

  Administracions Públiques títulars de la llicència d’SNOMED

 • Categorías encargados de tratamiento:

  No s’observen

 • Medidas de Seguridad aplicables:

  Les mesures de seguretat implantades es corresponen amb les previstes a l’Annex II (Mesures de seguretat) del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, pel que es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

 • Base Legal:

  Missió realitzada en interès públic per persones jurídiques i execució d’un contracte en cas de persones físiques.

 • Periodo de conservación: Termini de conservació necessari per la obtenir la finalitat indicada i es mantindrà durant els terminis de prescripció de les eventuals responsabilitats civils i penals