Convocatòria SLT269-22: Tècnic/a base gestió de projectes europeus (Oferta tancada)

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE CONCURS PÚBLIC PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL

Núm. registre de la convocatòria: SLT269-22

De 12 de juliol de 2022, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a base gestió de projectes europeus, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

 

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Núm. de registre de la convocatòria:

Codi:  Tècnic/a base gestió de projectes europeus

Lloc de treball : Tècnic/a base gestió de projectes europeus

Núm. de places : 1

Grup professional i nivell : Grup I Personal Titulat i Nivell 1 del XIX Conveni Col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics

Retribució bruta anual: 26.000€

Localitat: Barcelona

Jornada:  jornada complerta

Incorporació laboral: Immediata

Tipus de contracte: Temporal

 

 

Funcions específiques del lloc de treball:

 • Donar suport en la gestió de projectes europeus
 • Coordinació dels equips de treball que participen en l’execució dels projectes
 • Participació en la gestió de paquets de treball
 • Participació en reunions de consorci i realització de les actes corresponents
 • Control de l’assoliment de fites, detecció de riscos i desviacions dels projectes
 • Donar suport en la preparació de continguts i materials lliurables.
 •  Donar suport a les accions de comunicació i divulgació.

 

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

 • Titulació universitària en Enginyeria Biomèdica, Informàtica, Telecomunicacions , Bioinformàtica o Industrial.
 • Coneixement de l’àmbit de les ciències de la salut
 • Nivell C1 de llengua catalana.
 • Nivell B2 Anglès.
 • Experiència mínima d’1 any en la gestió de projectes TIC

 

 

Aspectes a valorar:

 • Coneixement específic sobre imatge mèdica digital.
 • Coneixement específic de desenvolupament d’algorismes d’Intel·ligència Artificial.
 • Experiència en la participació en projectes europeus
 • Habilitats personals
  • Organització i responsabilitat.
  • Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.
  • Capacitat de síntesis de coneixement.
  • Capacitat d’expressió oral i escrita.
  • Capacitat de síntesi de coneixement.
  • Perfil professional amb pensament analític, iniciativa, creativitat, orientació al client i a resultats.
 • Competències corresponents al lloc de treball
  • Desenvolupa i executar funcions tècniques que exigeixen un nivell mig d’expertesa i coneixement tècnic especialitzat i de relacions humanes, sota la supervisió d’un tercer.

 

Forma d’ocupació del lloc:

Adscripció provisional o contracte laboral temporal.

 

 

Procés de selecció:

 • La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
 • Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
 • Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
 • Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

 

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 25 de juliol de 2022, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT269-22

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

 Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat