Resolució convocatòria SLT070-22

Resolució de 2 maig de 2022, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-070-22 per a la provisió d’un Tècnic/a junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

RESOLC:

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, ampliat en un segon lloc Tècnic/a Junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, d’acord amb la memòria justificativa de data 29 d’abril de 2022 que consta a l’expedient.

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudica el lloc de treball convocat, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Clàudia Reina Fajardo, amb DNI 477XXXX2W i a Raúl Romero Rodriguez amb DNI 468XXXX8G a qui es notificarà l’adjudicació.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

Barcelona, a 2 maig de 2022

Si estás interesado

Si estás interesado en la oferta, puedes presentar tu candidatura enviando tu currículum y carta de presentación con el código de la oferta al asunto del correo.

ENVIAR A: secretaria@ticsalutsocial.cat
  • Código de la oferta