Convocatòria SLT123-22: Personal tècnic per processos de transformació digital en salut (Oferta tancada)

L'accés a la salut és un dret fonamental. Amb l’objectiu de garantir la qualitat, accessibilitat i sostenibilitat dels serveis de salut, els sistemes sanitaris d'arreu del món exploren l’ús de nous serveis i solucions digitals per millorar la prestació de serveis de salut. El model sanitari a Catalunya ha experimentat un canvi sense precedents, incorporant de forma creixent eines i nous models d'atenció mitjançant la transformació digital del sector. Aquesta transformació, accelerada pel context de pandèmia, es recolza en la innovació, el rol dels professionals i la participació de la ciutadania com a motors de canvi.

La Fundació TIC Salut Social del Departament de Salut selecciona una persona per a ocupar un lloc de personal tècnic base funcional de processos de transformació digital en salut, per vacant.


Període de vigència: 31/03/2022 - 18/04/2022
Categoria: Sector públic i altres

Característiques del lloc:


Nom del lloc:
Tècnic/a base funcional de processos de transformació digital en salut
Unitat directiva: Fundació TIC Salut Social
Localitat: Barcelona
Jornada: Completa
Retribució bruta anual: 26.000 € – 30.999 €


Requisits:

Titulació universitària en Enginyeria Informàtica, Telecomunicacions, Bioinformàtica, Bioenginyeria o Industrial.
Nivell C1 de llengua catalana.
Nivell B2 Anglès.
Experiència mínima d’1 any en la realització de tasques similars en projectes TIC en l’àmbit de la salut a Catalunya.


Funcions del lloc:


Identificar i definir accions de millora de processos assistencials mitjançant solucions digitals.
Analitzar funcionalment les necessitats/oportunitats de millora identificades i participar en la definició de solucions digitals que les suportin.
Modelitzar processos existents emprant notacions estàndard.
Documentar i comunicar definicions de processos i plans de millora.
Donar suport en la elaboració d’anàlisi sobre estat de l’art en l’àmbit de la salut digital.
Donar suport a la realització de dinàmiques de treball grupals.
Donar suport en la preparació de continguts i materials lliurables.
Donar suport a les accions de comunicació i divulgació.


Aspectes a valorar:


Coneixement del sector sanitari públic.
Capacitat resolutiva en entorns multi-disciplinaris.
Capacitats comunicatives i d’expressió en públic.

Capacitat de síntesi de coneixement.
Coneixement específic sobre models d'atenció integral a la persona.
Coneixement específic sobre imatge mèdica digital.
Coneixement específic de disseny d’algorismes d’Intel·ligència Artificial.
Coneixement d’eines per enquestes, processos participatius i dinàmiques de grup (MURAL, Monkey Survey, etc.)
Experiència en la participació en projectes europeus


Forma d’ocupació del lloc:


Adscripció provisional o contracte laboral temporal.


Procés de selecció:

La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.
La convocatòria es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salut Social. https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina

Participació:


Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 18 d’abril de 2022, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat.
A l'assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT-123-22

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.
Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els dígits que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena del número del document nacional d'identitat o document equivalent de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d'acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.


De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.
Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat
Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.
Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat
Per a més informació: Pot adreçar-se a dpdFTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat


D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.