Resolució de convocatòria: SLT072-22

Resolució de 19 d’abril de 2022, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-072-22 per a la provisió d’un lloc de treball Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

EXPOSO:

Que, de l’anàlisi dels CV presentats a la convocatòria pública per a la provisió de d’un lloc de treball Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, s’ha constatat que cap dels referits CV complia tots els requisits establerts a la convocatòria, que es reprodueixen seguidament:

· Títol universitari grau en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions.

· Nivell C1 Català.

· Nivell B2 Anglès.

· Experiència laboral mínima de 5 anys, dels quals com a mínim 2 anys en estàndards semàntics com CIM-10, SNOMED CT o LOINC

· Experiència en estàndard HL7, HL7-FHIR o DICOM.

En conseqüència

RESOLC:

Declarar deserta la convocatòria pública de referència per a la provisió d’un lloc de treball Tècnic/a sènior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció,

Barcelona, a 29 d’abril de 2022

__________