Convocatòria SLT070-22: Tècnic/a junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies (Oferta tancada)

Resolució de 2 maig de 2022, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria SLT-070-22 per a la provisió d’un Tècnic/a junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

RESOLC:

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan Tècnic de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, ampliat en un segon lloc Tècnic/a Junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, d’acord amb la memòria justificativa de data 29 d’abril de 2022 que consta a l’expedient.

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudica el lloc de treball convocat, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Clàudia Reina Fajardo, amb DNI 477XXXX2W i a Raúl Romero Rodriguez amb DNI 468XXXX8G a qui es notificarà l’adjudicació.

El president de l’Òrgan Tècnic de Selecció

Barcelona, a 2 maig de 2022

De 17 de febrer de 2022, de convocatòria de concurs públic per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/a junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social, d’acord amb les condicions específiques que s’indiquen i es fixen a continuació.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Núm. de registre de la convocatòria:

Codi:  Tècnic/a junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies

Lloc de treball : Tècnic/a junior funcional de processos de l’Àmbit d’Interoperabilitat i Tecnologies

Núm. de places : 1

Grup professional i nivell : Grup I Personal Titulat i Nivell 1 del XIX Conveni Col·lectiu del sector d’empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics

Retribució bruta anual: 26.000€ – 30.999€

Localitat: Barcelona

Jornada:  jornada complerta

Incorporació laboral: Immediata

Tipus de contracte: Temporal

 

Funcions específiques del lloc de treball:

Donar suport al equip d’interoperabilitat de la Fundació en:

  • – Conducció de grups de treball.
  • – Creació d’estàndards.
  • – Creació de catàlegs.
  • – Elaboració dels marcs d’interoperabilitat en el sector sanitari.
  • – Definició de requeriments funcionals.
  • – Definició de processos clínics amb interoperabilitat.
  • Col·laborar en manteniment de catàlegs.

Donar suport a les accions de comunicació i divulgació de l’activitat.

Requisits de participació:

Poden participar les persones que compleixin els requisits següents:

– Títol universitari grau en Enginyeria Informàtica o Telecomunicacions.

– Nivell C1 Català.

– Nivell B2 Anglès.

Aspectes a valorar:

Coneixements d’estàndards semàntics com CIM-10, SNOMED CT, LOINC, etc.

Coneixements d’estàndards com HL7 FHIR i DICOM.

Coneixement del sector sanitari a Catalunya.

Certificacions associades a HL7 FHIR, SNOMED CT, Oracle

Habilitats personals

– Organització i responsabilitat.

– Capacitat de treball en equips multidisciplinaris.

– Capacitat de síntesis de coneixement.

– Capacitat d’expressió oral i escrita.

– Perfil professional amb pensament analític, iniciativa, creativitat, orientació al client i a resultats.

Competències corresponents al lloc de treball

– Desenvolupa i executar funcions tècniques que exigeixen un nivell mig d’expertesa i coneixement tècnic especialitzat i de relacions humanes, sota la supervisió d’un tercer.

Forma d’ocupació del lloc:

Adscripció provisional o contracte laboral temporal.

 

Procés de selecció:

La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.

Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.

Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.

Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

– La convocatòria també es troba publicada a la pàgina web de la Fundació TIC Salu https://ticsalutsocial.cat/ofertes-de-feina

 

Participació:

Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 6 de març de 2022, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat

 

A l’assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT070-22

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.

Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d’identitat o document equivalent, corresponents als dígits que en el format ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena, de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d’acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

 

Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat

Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.

Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd- FTSS@ticsalutsocial.cat

Per a més informació: Pot adreçar-se a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de protecció de dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat