Convocatòria SLT064-22: Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Base (Oferta tancada)

Resolució de 9 de maig de 2022, per la qual es fa públic el resultat acordat per l’Òrgan de Selecció de la convocatòria SLT-064-22 per a la provisió d’un lloc de treball Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Base, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

RESOLC

Fer públic, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, el resultat acordat per l’Òrgan de Selecció de la convocatòria pública per a la provisió d’un lloc de treball de Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Base, per donar suport a la Fundació TIC Salut Social.

Un cop dutes a termes les entrevistes i en atenció a la valoració de les mateixes, s’adjudica el lloc de treball convocat, de conformitat amb allò que s’estableix a les bases de la convocatòria, a Rafael Guerrero LLERA, amb DNI XXX9900XB a qui es notificarà l’adjudicació.

Eugeni Fernández González

Director

______

PERSONES CONVOCADES A ENTREVISTA

A través del present document, i en atenció a allò establert a l’article 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es fan públiques les dades de les persones que, un cop comprovats els requisits de participació establerts a les bases de la convocatòria, i realitzada la valoració del seu CV d’acord amb els aspectes identificats igualment a les bases de la convocatòria, són convocades a entrevista, en el marc del procés de selecció corresponent a la convocatòria Nº SLT064-22, relativa al lloc de treball de Tècnic/ca de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades – Base:

· Rafael Guerrero Llera amb DNI XXX9900XB

· Alba Morales Pamies amb DNI XXX2019XJ

· Alejandro Garcia Pérez amb DNI XXX7428XY

_______________

Període de vigència: 14/02/2022 - 21/02/2022


Categoria: Sector públic i altres


La Fundació TIC Salut Social del Departament de Salut selecciona dues persones per a ocupar dos llocs de tècnic/a de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades, per vacants.

Característiques dels llocs:


Nom dels llocs: Tècnic/a de l’Oficina del Delegat de Protecció de Dades
Unitat directiva: Fundació TIC Salut Social
Localitat: Barcelona
Jornada: Completa
Retribució bruta anual: 31.000 € - 35.999 €


Requisits:
Disposar de la titulació acadèmica de grau universitari o llicenciatura.
Disposar del coneixement oral i escrit de la llengua catalana de nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística, o equivalent.
Disposar de coneixements ofimàtics de nivell ACTIC intermedi.
Experiència inferior o igual a 12 mesos.


Funcions dels llocs:
Elaborar, gestionar el procediment de l’Oficina, i la documentació derivada dels processos.
Elaborar informes de caràcter tècnic en relació amb les competències de l’Oficina.
Preparar la documentació objecte d’auditories internes i/o externes a les entitats adherides.
Analitzar dictàmens i informes en matèria de protecció de dades, emesos per les Autoritats de Protecció de Dades, o d’altres entitats i adaptar l’actuació i la documentació de TICSALUT a les novetats o interpretacions que es plantegin en els esmentats dictàmens i informes.
Donar suport en l’àmbit de protecció de dades a les diferents entitats adherides al DPD mitjançant la posada a disposició de models, recomanacions, informar dels passos a seguir i revisar els informes i protocols que elaborin.
Gestionar les eines informàtiques relacionades amb la protecció de dades.
Gestionar la implementació i el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació i transparència a les entitats adherides.
Preparar els expedients i en el seu cas la resolució de consultes en l’àmbit de protecció de dades.
Donar suport al Responsable del servei en les tasques de registre, logístiques, de règim intern i les relatives a incidències informàtiques.
Participar en altres tasques de naturalesa similar que es puguin requerir.

Aspectes a valorar:
Haver cursat formacions amb un còmput total mínim de 100 hores.
Postgrau, Màster o similar d’especialització en protecció de dades i/o sistemes d’informació.
Formació en ofimàtica – Nivell superior ACTIC.
Nivell B2 de llengua anglesa i/o llengua francesa.
Nivell C2 de llengua catalana.


Forma d’ocupació dels llocs:
Adscripció provisional o contracte laboral temporal.


Procés de selecció:
La selecció es farà mitjançant una fase de concurs de mèrits i una fase de proves específiques.
Comprovació dels requisits de participació i anàlisi del CV per valorar aspectes relacionats amb la titulació, la formació específica, la trajectòria professional i l’experiència en llocs relacionats amb el lloc de treball objecte de selecció.
Un cop feta la valoració, les persones candidates podran ser convocades a una entrevista personal per constatar i ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar els aspectes relacionats amb les competències professionals.
Per últim, si escau, les persones candidates podran ser convocades a una prova pràctica per valorar si disposen dels aspectes tècnics requerits per ocupar el lloc de treball.

Participació:
Les persones interessades que compleixin els requisits esmentats poden presentar la seva sol·licitud, acompanyada d’un currículum vitae en format pdf i de còpia del DNI o document d’identitat equivalent, fins al dia 21 de febrer de 2022, a l’adreça de correu electrònic secretaria@ticsalutsocial.cat

A l'assumpte del correu cal especificar el codi de l’oferta: SLT-064-22

La presentació de sol·licituds implica el reconeixement per part del candidat de que compleix els requisits exigits a les presents bases i de que podrà acreditar dita circumstància en cas de resultar proposat/da per a la cobertura del referit lloc de treball.
Us informem que, en el cas d’ofertes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, en compliment de 21.2 del Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública, es publicarà a la web de la Fundació TIC Salut el nom, cognoms i els quatre números del document nacional d'identitat o document equivalent de les persones admeses en cada prova o exercici del procés i de la persona finalment seleccionada, d'acord amb els criteris establerts en matèria de protecció de dades.

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les vostres dades personals.

Responsable: Fundació TIC SALUT – TIC SALUT www.ticsalutsocial.cat
Finalitat: Gestió i seguiment de les convocatòries de selecció de personal laboral.
Pot exercir els seus drets davant: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la TIC SALUT o mitjançant correu electrònic a dpd-FTSS@ticsalutsocial.cat
Per a més informació: Pot adreçar-se a dpdFTSS@ticsalutsocial.cat i a l’apartat de proteccióde dades de nostra pàgina web: https://ticsalutsocial.cat


D'acord amb els punts 1.9 i 2.3 de l'Acord de Govern de 13 de juny de 2017, la responsabilitat de la veracitat i coherència del contingut de les ofertes de treball recau en cadascun dels ens que originen l'oferta o de l'òrgan competent de recursos humans de l'òrgan anunciant.