01. Descripció

El Mapa de Tendències (MDT) és un estudi quantitatiu dut a terme per la Fundació TIC Salut Social de manera anual i des de 2007.

Per tal de conèixer el nivell de transformació digital, la Fundació TIC Salut Social elabora una enquesta. Les dades recollides s’analitzades i els resultats es presenten en un informe que oferim al sector.

Centrat en el grau de digitalització i implantació de les TIC,el mapa de Tendències té dos àmbits d’estudi: Mapa de Tendències en TIC i Salut; i Mapa de Tendències en TIC i Social.

L’univers d’estudi son les Entitats Proveïdores que formen part del SISCAT i les Àrees Bàsiques de Serveis Socials del Sistema de Serveis Socials de Catalunya.

Els temes abordats en el Mapa de Tendències són el grau de digitalització i desburocratització de l’administració pública (salut i social), els Sistemes d’Informació, la innovació i l’Atenció a la Ciutadania a Catalunya.

 

 

02. Informes anuals

T’oferim una visió i seguiment del grau d’implantació i ús actual de les TIC en el sector de la salut. On som i cap a on anem?

El teu document de referència anual per al sector sanitari i social que aporta una visió de la realitat i l’evolució de les TIC a la xarxa de centres assistencials catalans.

2020

Mapa de Tendències en TIC i Social: Àrees Bàsiques de Serveis Socials

3533.6 Kb
2019

Mapa de Tendències en TIC i Salut: Realitat Virtual

9601.8 Kb
2018

Mapa de Tendències en TIC i Salut: Sistemes d'Informació

11342.6 Kb

Mapa de Tendències en TIC i Salut: Innovació

3412 Kb

Mapa de Tendències en TIC i Salut: Ciutadania

11342.6 Kb
2017

Mapa de Tendències en TIC i Salut: Veure vídeo

Per 10è any consecutiu, la Fundació TIC Salut Social ha presentat els resultats de l’enquesta Mapa de Tendències 2017, una enquesta que s’elabora seguint l’encàrrec del Departament de Salut amb l’objectiu de conèixer la implantació i ús de les TIC en les entitats proveïdores del Sistema Públic de Salut Català (SISCAT) i que enguany, per primera vegada, ha comptat amb els responsables dels Sistemes d’Informació de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.

El Mapa de Tendències és un estudi que interpreta les principals tendències internacionals que estan modificant els models tradicionals de la sanitat tant des d’un enfocament tecnològic com des de la perspectiva dels canvis organitzatius i individuals que tenen lloc a través de les TIC en l’àmbit de la salut. En aquesta edició, coincidint amb el canvi de nom de la Fundació, que engloba també la part de serveis socials, l’informe fa un pas més enllà i prova de copsar la visió dels responsables dels Sistemes d’Informació de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials, on s’ha rebut un 35% de nivell de resposta com també consolida l’enquesta adreçada als Responsables d’Atenció a la Ciutadania, la qual l’any 2016 es va iniciar com a pilot i ha arribat a un 50% de resposta per part de les Entitats.

Resultats de l’informe

Pel que fa a l’informe 2017 de l’enquesta adreçada als Responsables de Sistemes d’Informació, s’ha assolit un 94% de nivell de resposta per part de les Entitats del SISCAT que han participat.

Com a resultats més rellevants, referent a l’ús de les eines de mobilitat caldria destacar l’increment del 10% en l’hospitalització domiciliària, l’atenció continuada de l’Atenció Primària i el PADES de l’Atenció Sociosanitària.

Pel que fa a les solucions de Sistemes d’Informació, gairebé el total d’entitats han comentat que mantenen un grau de satisfacció positiu. Com també analitzant les solucions departamentals i administratives, els percentatges es situen amb un grau satisfactori entorn al 78 i al 75% respectivament.

Respecte a l’HC3 continua en constant evolució i cada vegada la publicació de les dades és més estructurada. Per part de la integració d’informació mitjançant el sistema social i sanitari, es continua treballant i avançant. Actualment, s’està portant a terme el pilot entre tres centres d’Atenció Primària i dues Àrees Bàsiques de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

En referència a LMS, el desplegament continua sent molt satisfactori entre els ciutadans. El número d’accessos augmenta favorablement, donat que cada vegada s’ofereixen més funcionalitats i serveis. Ja són al voltant de 400.000 els ciutadans que disposen d’accés a LMS.

Una altra dada rellevant ha sigut l’evolució en la utilització d’estàndards internacionals per part de les Entitats Proveïdores. Des del 2013, l’ús tant d’estàndards d’HL7 com dels vocabularis controlats internacionals LOINC i SNOMED CT han anat augmentant progressivament.

Pel que fa a l’intercanvi electrònic de dades es fa majoritàriament entre les línies assistencials: d’Atenció Primària, Atenció Hospitalària i Atenció Sociosanitària. L’intercanvi ha incrementat aproximadament en un 10%.

Respecte a la imatge mèdica, la tendència internacional evoluciona cap els models en cloud. De les Entitats Proveïdores que disposen de departament de diagnòstic per la imatge, el 72% comenta que estaria interessat en treballar en aquest model. Hi ha hagut un increment del 5% respecte al 2016.

En referencia a la mobilitat, al voltant del 12% de les EP han comentat que disposen d’apps de salut a nivell corporatiu destinades a donar serveis als ciutadans. Destaquen les apps destinades a: geolocalització de centres, gestió de visites, temps d’espera en temps reals i visites virtuals. D’altra banda, cal afrontar algunes barreres que han comentat les entitats pel que fa a l’adopció d’aquesta tecnologia dins dels centres com són: un alt cost addicional seguit de la dificultat d’integrar les dades generades del pacient als sistemes d’informació.

La pràctica de la telemedicina manté la tendència dels darrers anys. L’ús del telediagnòstic i la teleconsulta es situa al voltant del 70% i l’ús de la telemonitorització continua la seva tendència al voltant del 20%.

Amb l’objectiu de continuar millorant la pràctica assistencial es plantegen quatre grans reflexions:

  • Seguir potenciant la connexió i l’intercanvi de dades entres salut i social.
  • Avançar en la digitalització de processos a l’atenció a la persona.
  • Introduir eines de suport a la decisió clínica mitjançant l’ús de la intel·ligència artificial.
  • Evolucionar en l’empoderament de les persones en tenir cura de la seva salut.
2016

Mapa de Tendències en TIC i Salut: veure vídeo

Un any més la Fundació TIC Salut Social ha presentat els resultats del Mapa de Tendències 2016, una enquesta que s’elabora seguint l’encàrrec del Departament de Salut amb l’objectiu de conèixer la implantació i ús de les TIC en les entitats proveïdores del Sistema Públic de Salut Català (SISCAT) i que enguany, per primera vegada, ha comptat amb els responsables dels Sistemes d’Informació de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials.

Com a resultats més rellevants del darrer any caldria destacar l’increment de més del 10% en l’ús de les eines de mobilitat en l’àmbit de la hospitalització domiciliària.

Precisament, en referència a la mobilitat, destacar que al món existeixen al voltant de 200.000 apps en salut i social. En l’àmbit del territori català, segons l’observatori APPS i projectes de mobilitat de la Fundació TicSalut s’inclouen enregistrades aproximadament 60 d’aquestes aplicacions. Les més destacades donen servei de geolocalització de centres, gestió de visites, temps d’espera en temps real i visites virtuals.

Pel que fa a l’ús de la Història Clínica Compartida a Catalunya, l’estudi determina que és ja gairebé del 100% en els centres de la xarxa pública i recentment han començat a connectar-se els centres de rehabilitació i diàlisi, que properament es complementarà amb la integració de dades procedents dels serveis socials.

La meva Salut, l’espai digital multicanal amb què Salut vol afavorir que els ciutadans se sentin més partícips i responsables de la prevenció i cura de la seva salut, continua evolucionant i aquest any 2016 s’han triplicat el nombre d’accessos, donat que cada vegada s’ofereixen més funcionalitats i serveis. Cal destacar la gran acollida que ha tingut l’eConsulta.

La pràctica de la telemedicina manté la tendència dels darrers anys. L’ús del telediagnòstic i la teleconsulta es situa entorn al 70%. I la telemonitorització en el llindar del 20%.

Amb l’objectiu de millorar la pràctica assistencial es preveuen tres gran reptes com són: continuar evolucionant amb la interconnexió entre institucions; acompanyar al pacient en tenir cura de la seva salut i treballar en la transformació digital dels processos que donen atenció a les persones.

Jornada Mapa de Tendències. 10è aniversari.

Aquest any la celebració de la Jornada del Mapa de Tendències, que va ser seguida en directe per més de 200 assistents, va coincidir també amb la celebració del 10è aniversari de la Fundació TicSalut.

L’alcalde de Mataró, David Bote, va ser l’encarregat d’inaugurar la jornada, destacant el paper “de palanca de coneixement i tendències del sector salut i social que desenvolupa la Fundació a la ciutat de Mataró”. El van acompanyar a la taula el director general, Francesc Garcia Cuyàs i el director d’innovació de TicSalut, Jordi Martinez, qui va voler destacar l’estructura de 4R que seguiria la jornada: Resultats de l’enquesta Mapa de Tendències 2016, Recordar els 10 anys de la Fundació, Relacionar-se amb i entre el sector i Reflexionar sobre la transformació digital, amb la ponència del keynote speaker convidat Marc Vidal.

Com a esdeveniment especial pel 10è aniversari, l’acte va comptar amb la projecció d’un vídeo commemoratiu de la trajectòria de la Fundació, seguit d’una taula rodona de debat entre diferents personalitats rellevants per a TicSalut i el sector, com els Consellers de Salut, Marina Geli (2003-10) i Boi Ruiz (2010-2016), la Secretària General de Salut, Roser Fernàndez (2010-16), l’actual Director de les TIC del Dept. de Salut, Pol Pérez, el primer director de Tic Salut (2006-2013), Josep Mañach i el president executiu, Joan Cornet (2006-13).

#MapaTicSalut

Per últim, destacar també l’elevat índex de participació i seguiment de la Jornada a través de la xarxa, amb més de 2 milions d’impressions, prop de 700 tweets resultants i 284 usuaris totals que van fer ús del hashtag #MapaTicSalut en algun moment. El hashtag #MapaTicSalut, a més, va aconseguir ser trending topic a la ciutat de Barcelona.

Mapa de Tendències en TIC i Salut: Sistemes d'Informació

3221.5 Kb
2015

Mapa de Tendències en TIC i Salut: Veure vídeo

DEsprés de vuit anys, la Fundació TIC Salut Social ha presentat els resultats de l’enquesta Mapa de Tendències 2015. Una enquesta que s’elabora seguint l’encàrrec del Departament de Salut amb l’objectiu de conèixer la implantació i ús de les TIC a les entitats proveïdores del Sistema Públic de Salut Català (SISCAT).

Com a resultats més rellevants dins de l’Atenció Primària Pura, destacar que el 85% dels professionals disposen d’Alertes d’Informació Hospitalària a les seves Estacions de Treball Clíniques, el que va suposar un augment del 35% respecte a l’enquesta anterior.

La Informació Integrada a la Història Clínica Electrònica i les Eines de Mobilitat tant a l’Atenció Continuada, com a la Hospitalització Domiciliària i al PADES (Programes d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) s’ha incrementat en aquesta edició. En el cas de la Història Clínica Compartida de Catalunya, pràcticament s’ha arribat al 100% de connexió i publicació de les Entitats Proveïdores. Mentre que el 60% de les Entitats d’Atenció Especialitzada van informar que publiquen informació estructurada referent a espirometries, anatomia patològica i laboratori.

En referència a Cat@Salut La Meva Salut, senyalar que el 20% de les Entitats Proveïdores ja disposen d’algun servei web homologat, destacant la programació de visites d’Atenció Primària, canvi de metge de capçalera i eConsulta, com els serveis més consultats pels ciutadans en aquesta àrea.

Per part de les infraestructures que disposen les Entitats per connectar-se i comunicar-se, tant via WiFIS com a Web-Service, entre el 70 i el 80% van informar que estan capacitades per desenvolupar-ho.

Com a conseqüència de l’evolució i el creixement de la població, cada cop és més habitual que les Entitats Proveïdores disposin d’un gran volum de dades per analitzar i per tractar. El 7% de les Entitats van confirmar que ja disposen d’algun projecte en Big Data, els quals estan donant resultats molt positius per tal de millorar la prestació de serveis al ciutadà. Referent al BYOD (Bring your own device), el 26% de les Entitats ja permeten als seus professionals assistencials l’ús dels seus dispositius personals al lloc de treball, permetent així l’accés als sistemes d’informació de les seves institucions.

La pràctica de la Telemedicina continua l’evolució positiva dels darrers anys. L’ús del Telediagnòstic i la Teleconsulta se situa al voltant del 70%, mentre que la Telemonitorització continua amb la mateixa tendència dels últims anys i arriba al 20%.

Finalment, pel que fa a la utilització dels serveis interactius, les Entitats van informar que el 80% dels ciutadans estan atesos per institucions que afavoreixen l’ús de les APPs per donar serveis en salut, com també destacar l’increment del 10% en la utilització de l’ús de serveis webs i de la interacció a les xarxes socials respecte a l’any passat.

Un cop analitzats tots els resultats i amb l’objectiu de millorar la pràctica assistencial, es preveuen tres grans reptes de cara el 2016 com són: millorar la coordinació entre nivells assistencials mitjançant l’estandardització de les comunicacions entre Entitats Proveïdores, augmentar la implantació de projectes de Big Data a les Entitats i, per últim, incrementar l’ús de les noves eines de mobilitat com són les apps.

Edicions anteriors

Per consultar informes d’anys anteriors al 2015 posa’t en contacte amb nosaltres i et facilitarem la documentació.

Contacta