Interessats / Ciutadania

01. Drets

Totes les persones tenim el dret fonamental a la protecció de les nostres dades
personals, que vol dir poder controlar què es fa amb aquestes dades. Això implica
saber qui té informació sobre nosaltres, quina és aquesta informació, d’on prové, per a
quina finalitat té les dades i a qui les facilita, ja que es tracta d’informació que no
pertany a qui la gestiona, sinó al titular de les dades.

El DPD de Salut vetlla de forma independent perquè les entitats adherides que tractin
dades respectin el dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Des del DPD de Salut, també informem les persones sobre els seus drets, com
s’exerceixen i què poden fer si no es respecten.

Per saber-ne més