Notícies

LATITUD: model d’atenció no presencial i escenari post COVID-19

LATITUD: model d’atenció no presencial i escenari post COVID-19

Arrel de l’actual alerta sanitària per la COVID-19, el sector ha experimentat un salt significatiu en l’ús de tecnologies digitals. El projecte LATITUD, iniciat el 2019 amb l’objectiu de definir un model d’atenció no presencial a Catalunya, actualitza les seves activitats pel context actual. Així, l’estratègia actualitzada ha de ser capaç d’afrontar situacions d’alta demanda de recursos i mobilitat restringida en l’accés a serveis sanitaris.

La situació d’alerta sanitària per la COVID-19 ha sotmès sistemes sanitaris d’arreu del món a una pressió sense precedents en els últims anys. El sistema sanitari català, orientat a una cobertura universal i pública, ha reforçat l’atenció no presencial per donar resposta en aquesta crisi. Per tant, en aquest nou escenari d’accés limitat a recursos per les restriccions i el risc de contagi, l’ús d’eines digitals ha realitzat un salt significatiu en l’àmbit sanitari.

El Model d’Atenció No Presencial

El març de 2019, i per encàrrec del Departament de Salut, la Fundació TIC Salut i Social iniciava el projecte LATITUD. Aquest projecte té per objectiu definir una estratègia per a la implementació de serveis d’atenció no presencial en el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya. En aquest sentit, el projecte tindrà com a resultat tres productes: primer, una revisió de l’estat de l’art sobre atenció no presencial, en clau local i internacional; segon, la definició de la pròpia estratègia d’atenció no presencial, identificant diferents àmbits d’actuació; i finalment, un pla d’acció per posar en marxa la implementació de l’estratègia.

“Els canvis demogràfics, una ciutadania cada vegada més coneixedora de les eines digitals, una desigualtat territorial d’accés a serveis i altres aspectes socioeconòmics, son alguns dels factors que justifiquen la definició d’un model comú d’atenció no presencial per fer front als reptes actuals; factors que s’afegeixen a l’actual situació de pandèmia pel SARS-CoV-2.

Així, mitjançant una metodologia participativa amb actors del sector, la Fundació treballa per definir un marc d’implementació d’eines digitals en el sector sanitari. Aquest esforç ara pren més rellevància que mai, en un context d’alerta sanitària com el que estem vivint actualment per la COVID-19, per fer front als reptes actuals.

Reptes de l’actual sistema sanitari

 

Projecte LATITUD: resultats preliminars

El primer producte resultants del LATITUD ha sigut l’estat de l’art sobre atenció no presencial. Aquesta anàlisi recull informació sobre l’estat de la telemedicina a Catalunya,  i inclou la visió de la ciutadania, els professionals i els proveïdors sanitaris. També, s’han analitzat estratègies en sistemes sanitaris similars a Europa i el món. En aquest sentit, els informes generats han sigut:

Aquest recull d’informació ha permès continuar amb la següent fase del projecte: definir l’estratègia d’atenció no presencial amb els diferents àmbits de treball. Així, a través d’entrevistes i sessions de treball amb el Departament de Salut, el Servei Català de la Salut i els proveïdors sanitaris, s’han elaborat els principals objectius del LATITUD:

Objectius del model d'atenció no presencial

El nou model assistencial proposat està centrat en la persona i considera tant aspectes clínics com condicionants del seu entorn. A més, aquest model ha de complementar l’atenció presencial i no presencial segons la situació de la persona i els recursos assistencials disponibles. Cal també tenir en compte un marc tecnològic que permeti tant la integració d’eines existents sota uns paràmetres d’interoperabilitat, seguretat i privacitat, com el desenvolupament de noves eines. Respecte l’avaluació, es proposa un model que permeti mesurar de forma estandarditzada diferents aspectes dels serveis desplegat. Finalment, cal tenir en compte també el marc normatiu i legal que garanteixi el compliments de les normes de seguretat, protecció de dades i regulació establerta per la normativa vigent.

Una nova aproximació a l’atenció no presencial

Molts sistemes sanitaris arreu d’Europa estan actualitzant els processos d’atenció per potenciar l’atenció no presencial. Per exemple, el National Health Service al Regne Unit ha publicat recentment un kit d’implementació de teleconsultes per l’atenció primària. Aquesta guia vol donar suport als proveïdors en la implementació de l’atenció en línia com a part de la pràctica diària. L’actual situació pel COVID-19 posa de manifest la importància de disposar d’eines d’atenció no presencial per garantir serveis en condicions d’alta demanda de recursos, limitacions en l’accés a serveis i restriccions en la mobilitat de la ciutadania. Per tant, el projecte LATITUD ha adaptat la metodologia de treball i les activitats previstes per la finalització de l’estratègia i el pla d’acció.

El nou enfocament vol garantir la provisió i qualitat del servei en l’atenció sanitària a Catalunya, tenint en compte situacions de saturació de recursos i limitacions de mobilitat. Per tant, per fer front a aquesta situació es proposen mecanismes per balancejar l’activitat presencial i no presencial en funció de la situació de salut i els recursos disponibles. L’objectiu és garantir l’atenció presencial per la ciutadania que més ho necessita, i potenciar l’ús d’eines digitals per aquells casos en què les condicions de salut ho permetin. En aquest sentit, les premisses del nou plantejament dins el LATITUD son les següents:

  • És necessari prioritzar l’atenció presencial pels casos més urgents, i facilitar eines digitals en aquells casos que la situació ho permeti
  • Cal generar circuits assistencials que permetin balancejar l’activitat presencial i no presencial
  • Cal més integració de serveis i un marc que permeti identificar solucions existents, avaluar-les i integrar-les al sistema públic

Conclusions

La situació d’alerta sanitària per la COVID-19 ha posat de manifest necessitats que fins ara només es consideraven com a estratègies d’innovació. Així, aquestes necessitats ara son part essencial dels serveis sanitaris, i es consideren drets del ciutadà. En aquest sentit, l’atenció no presencial es presenta com una eina imprescindible que permetrà fer front a situacions de demanda variable (crítica en alguns casos). La limitació d’accés a l’atenció sanitària ja no es un fet associat només a dispersió territorial o manca de professionals en determinades àrees. En canvi, aquesta limitació pot venir derivada d’una situació de saturació de recursos i mobilitat limitada de la població. El projecte LATITUD forma part d’aquesta nova visió del serveis sanitaris, per oferir un servei de qualitat, sostenible i accessible, tant presencial com no presencialment.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email