Notícies

Informe sobre la Jornada ‘Experiències en sistemes de gestió de dosis en diagnòstic per la imatge

Informe sobre la Jornada ‘Experiències en sistemes de gestió de dosis en diagnòstic per la imatge

El passat dia 25 de Juny, a la Sala d’Actes de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, a Barcelona, Radiòlegs de Catalunya va celebrar la JORNADA ‘EXPERIÈNCIES EN SISTEMES DE GESTIÓ DE DOSIS EN DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE, amb un programa on s’han explicat experiències pràctiques sobre la gestió de la dosi de radiació en Diagnòstic per la Imatge utilitzant diferents programes informàtics. La direcció de la jornada va córrer a càrrec del Dr. Salvador Pedraza i el Dr. Carles Muñoz. El programa va comptar amb una taula rodona inicial per introduir la temàtica de la gestió de la dosi de radiació i la seva importància en la pràctica clínica, seguida de la presentació de 5 experiències de registre de dosi en diferents equips radiològics.

La inauguració de la Jornada va ser a càrrec del Dr Josep Davins com Subdirector general d´Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut, el Dr. Pere Vallribera com president de la societat Catalana de Gestió Sanitaria i la Dra. Teresa Maristany com presidenta de Radiòlegs de Catalunya.

A continuació el Dr. Francesc Tous han presentat el “Manual d’indicadors en un servei de radiologia”, un recull d’indicadors a mode de quadre de comandament de qualitat dels serveis de diagnòstic per la imatge. La finalitat d’aquest informe és facilitar la implementació d’un programa d’indicadors per incrementar i consolidar la qualitat dels serveis, així com fer estudis comparatius que ajudin a avaluar la qualitat dels serveis de d’Imatge dels diferents centres de Catalunya. Alguns dels indicadors que s’han considerat més rellevants han sigut: la justificació de proves que utilitzen radiacions ionitzants, la identificació del pacient, el consentiment informat en procediments intervencionistes, les demores en la realització d’informes, i la transmissió d’informació de resultats crítics

Importància de la gestió de la dosi

En els últims anys s’ha doblat la radiació que reben els pacients per la realització de proves radiològiques. El marc de la nova normativa Europea Directiva 2013/59/EURATOM, que va entrar en vigor el 6 de Febrer de 2018, obliga registrar la dosi radiada, així com estandarditzar, justificar i optimitzar la dosi. Cal revisar alguns dels aspectes més rellevants sobre com estem aplicant aquesta normativa en la pràctica clínica dels professionals de radiologia. Algunes de les preguntes que es volen respondre son les següents:

  • D’on es recull la dosi? (PACS, modalitat)
  • Estan tots els equips connectats?
  • Hi ha un equip als centres encarregat de la gestió de la dosi?
  • Quin percentatge de reducció de radiació s’ha assolit?
  • Quins son els punts claus en la gestió de dosi?

El Dr. Fernando Alava, cap del servei de Promoció de la Qualitat i la Bioètica del Departament de la Salut ha recordat la importància de tindre protocols específics per la població pediàtrica.  A continuació el Sr. Pol Pérez, coordinador de TC de Departament de Salut ha presentat el projecte de comptar dintre del SIMDCAT amb un gestor de la dosi en núvol, que podria llegir la radiació directament de les capçaleres DICOM però  cal definir eines complementàries per tenir en compte tota la radiació rebuda.

Presentació d’experiències 

Experiència GE, a l’Hospital Universitari de Son Espases (Palma, Illes Balears)

El Sr. Josep Font, cap de servei de Física, ha explicat que es fa servir el programa DoseWatch, amb 12 aparells connectats al programa. Es fa èmfasi a la correcta calibració i validació de que les dosis informades siguin les correctes. També s’explica la importància de la constitució d’un Comitè de Dosi multi-disciplinar per garantir la correcta recol·lecció i gestió de la dosi radiada. En els casos en que algun malalt presenti alertes relacionades amb la dosi rebuda, es pot fer un seguiment específic del pacient. De moment encara no s’informa el valor de la dosi en l’informe del radiòleg. En el cas de l’Hospital de Son Espases, els nivells de dosi estan per sota dels nivells de referència.

Experiència BAYER, servei de Física de POVISA (Vigo, Pontevedra)

El Sr. Juan Garcia Pérez de Schofield fa servir el programa RADIMETRICS des de finals del 2016. Les dosis de radiació s’extrauen directament del PACS. L’accés a RADIMETRICS es fa a través de navegador web, i BAYER fa una monitorització remota del programa mitjançant el talla-focs de l’hospital. S’expliquen les diferents funcionalitats de l’eina RADIMETRICS com control de dosi, alertes, filtrat de dades, cerca de pacients amb un determinat perfil i establiment de dosis de referència, entre d’altres.

Experiència GUERBERT, França

El Sr. Florent Jault, expert de Guerbet, explica l’experiència amb el programa DoseCare. Aquest programa pot connectar diferents modalitats i recollir dades de les mateixes. L’objectiu de l’aplicació és recollir, controla, analitzar i optimitzar les dosis proporcionades als pacients. Cal remarcar els aspectes de usabilitat i el nivell de rendiment del sistema. La nova normativa demana que es proporcioni o demani informació sobre BMI (pes, altura), raons de sobreexposició i procediments correctes. També permet la programació d’alertes i altres funcionalitats de mesura, i la creació de diferents rols d’utilització.

Experiència PHILIPS, Holanda

El Sr. Sjirk Boon, expert de Philips presenta el programa DoseWise. El portal es agnòstic al fabricant i permet prendre decisions en funció de les dades recollides. La solució es connecta als sistemes de l’hospital i a les modalitats. Una de les principals característiques a considerar és la usabilitat de l’eina, i l’enfocament capa presa de decisions informada. El programa ofereix: nivells de referència, històric acumulatiu de dosi per pacient, informes i reports adaptables a les necessitats i integració amb PACS, entre d’altres funcionalitats.

Experiència de QAELUM, Bèlgica

La Sra. Nicky Fitousi, expert de QAELUM explica l´experiència amb el programa DOSE. Aquesta eina  permet accés a diferents nivells dels estudis, mostrant detalls sobre els pacients i les dosis rebudes. Es poden seleccionar protocols determinats a les modalitats i dispositius, visualitzant anàlisis avançats sobre les dades de dosi. També mostra compliment de nivells de referència, diagrames i estadístiques d’ús dels equips connectats, o un “passaport de dosi pel pacient”.

Conclusions

Aquesta jornada posa de relleu la importància de comptar amb un gestor de dosi de radiació. D’aquest forma, s’evita la sobreexposició innecessària, i es té en compte aspectes com l’edat o altres aspectes crítics que poden afectar la salut del pacient a llarg termini. En el marc de la nova normativa EURATOM, cal definir, desenvolupar i implementar eines que ens permetin una correcta mesura de la quantitat de radiació rebuda per part del pacient. També cal tenir en compte les diferents casuístiques de connexió entre modalitats i infraestructura als centres i hospitals. L’organització dels centres sanitaris i la creació de comitès de gestió de dosi son fonamentals per garantir que els procediments de mesura i control funcionen correctament. En aquest sentit, els diferents programes de gestió de dosis presentats ens donen una visió sobre diferents exemples d’ús en diferents contexts, que es poden estendre a d’altres centres del territori.

Butlletí Flash TICSS

Subscriu-te i rep cada mes novetats i notícies al teu email

Email